Voss skiskyttarlag sitt renn i Årmotslia

I sporet