Byggjefeltet

Feltet er ferdig regulert med ti tomter som er byggjeklare.

Byggjefeltet på Mørkve

Tomtepris er 320.000 kroner pluss tinglysing og oppmålingsgebyr.

Storleiken på tomtene er 1.000 til 1.500 kvadratmeter. Tomtene ligg på dyrka mark og er lette å opparbeida.

Avløp / vatn

  • Det er kommunalt reinseanlegg med Voss kommune sine satsar for tilkopling.
  • Vatnet kjem frå Myrkdalen vassverk, som er privat eigd.

NB! - Tomtene vil berre bli selde til bustadføremål!

Eventuelle spørsmål kan rettast til ...

  • Kjetil Skjervheim
  • Tveitavegen 70, 5713 Vossestrand
  • Telefon 5652 2750 - Mobil 9051 0686

Skravert felt syner lokalisering av byggjefeltet

 

Kart over byggjefeltet